Het tijdelijk verhuren van zelfstandige en onzelfstandige woonruimte was voor verhuurders altijd een moeilijke en risicovolle exercitie. De huurbescherming stond er veelal aan in de weg om een huurovereenkomst te beëindigen, ook al was het einde van de overeengekomen bepaalde tijd in zicht.

Menig verhuurder zag liever af van tijdelijk verhuur, om niet geconfronteerd te worden met een huurder die niet zou vertrekken en vervolgens zou worden beschermd door de wet. Dit is voor het kabinet één van de redenen geweest om de wet te wijzigen, en wel per 1 juli 2016.

Vanaf die datum staan er, met de inwerkingtreding van de Wet Doorstroming Huurmarkt, meer mogelijkheden open voor verhuurders om hun onroerend goed tijdelijk te verhuren. Verhuurders, woningbouwcorporaties uitgezonderd, kunnen namelijk op grond van de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek nu een huurcontract voor maximaal 2 jaar voor zelfstandige woonruimte sluiten. Voor onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) kan een huurovereenkomst worden gesloten voor een bepaalde tijd van maximaal 5 jaar.

De wetswijziging houdt in dat deze contracten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege. De particuliere verhuurder moet het einde van de huurovereenkomst wel maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand van tevoren aankondigen aan de huurder. Verzuimt de verhuurder dit, dan wordt de huurovereenkomst omgezet naar onbepaalde tijd. Het is niet toegestaan om meerdere (opvolgende) tijdelijke huurovereenkomsten met dezelfde huurder te sluiten. Een tweede tijdelijke huurovereenkomst geldt dan als een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor huurders is de inwerkingtreding van de Wet Doorstroming Huurmarkt ook van belang. Waar huurders voorheen een tijdelijke huurovereenkomst niet tussentijds konden opzeggen, wordt aan hen (en niet aan de verhuurder) nu de mogelijkheid gegeven om de tijdelijke huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. Van deze mogelijkheid kan in de huurovereenkomst niet worden afgeweken.

De Wet Doorstroming Huurmarkt resulteert in meerdere wijzigingen. Er vindt o.a. een wijziging van de Leegstandwet plaats, zodat te koop staande woning tijdelijk verhuurd kunnen worden. De opzegging van tijdelijke huurovereenkomsten op grond van dringend eigen gebruik aan bepaalde doelgroepen wordt eenvoudiger en de opzeggingsgrond gaat voor meer doelgroepen gelden. Ook de maximering van de huursom van alle huurstijgingen van woningbouwcorporaties en een verruiming van de mogelijkheden om de huur te verhogen voor verschillende inkomens, maken onderdeel uit van de Wet Doorstroming Huurmarkt.

Het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt is de belangrijkste doelstelling van deze wetswijzigingen. De verruiming van de mogelijkheden om tijdelijk te verhuren zal hier naar verwachting een bijdrage aan gaan leveren. Het vergt wel een aanpassing van de (model)huurovereenkomsten en verhuurders zullen ook alert moeten zijn op het (tijdig) beëindigen van de tijdelijke contracten. Dit vergt een aanpassing van hun administratie en werkwijze. Vragen of nadere advies over de gevolgen van de Wet Doorstroming Huurmarkt, neem contact op met één van de vastgoedadvocaten van The Legal Group Advocaten.

Geef een reactie